Otrokove pravice
   
 • Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini in spolne zlorabe otrok

  Varuh človekovih pravic je skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo, Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in ISA institutom v četrtek, 18. 2. 2016, pripravil posvet z naslovom Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini in spolne zlorabe otrok - Pobuda za poenotenje prakse in zagotavljanje kriterijev strokovnosti.

  Posvet, ki je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je bil priložnost za predstavitev dobrih praks sodnega izvedenstva na področju nasilja v družini in spolne zlorabe otrok, aktualnih izzivov in predvsem za oblikovanje konkretnih predlogov in pobud za poenotenje prakse ter uveljavitev kriterijev, ki bodo zagotavljali visoko strokovnost dela na tem področju. Zbrane je med drugimi nagovorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

  Novica o dogodku

   

  Prispevki udeležencev po posvetu (zbrane ideje in pripombe bo Varuh posredoval pristojnim)

   

   

  Različni dokumenti, povezani s temo

  Direktiva o boji proti spolni zlorabi

  Konvencija SE o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

  Smernice Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje

  WA State Child Interwiev Guide 2009 - 2010

 • Otrok v družinskem sporu

  Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Središče ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani smo pripravili

  posvet Otrok v družinskem sporu.


  Posvet je potekal 14. maja 2015, od 9. do 17. ure, v Rdeči dvorani Pravne fakultetete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Ljubljana).

  Na posvetu smo želeli v sodelovanju s predstavniki strokovne javnosti, civilne družbe in pristojnih državnih organov ugotoviti in oceniti, kako bi lahko izboljšali položaj otrok, ko se znajdejo v družinskem sporu kot njegov najšibkejši člen. Osvetliti smo želeli različne faze družinskega spora, v katerem so otroci prepogosto le sredstvo za dosego ciljev enega od staršev, njihov glas pa je le redko slišan, še redkeje pa upoštevan.

  Želeli smo spoznati tudi primere dobre prakse in na tej podlagi oblikovati predloge, ki jih bo Varuh človekovih pravic RS v sodelovanju s Središčem ZIPOM poskušal uveljaviti v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi oziroma organi in organizacijami ter s podporo nevladnih organizacij in civilne družbe.

  K sodelovanju na posvetu smo povabili predstavnike staršev, nevladnih organizacij, centrov za socialno delo, sodišč, mediatorjev, zagovornikov otrok, izvedencev, odvetnikov in drugih strokovnjakov, ki delujejo na zelo različnih področjih uresničevanja otrokovih pravic. Predstavnica Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti na je seznanila z načrtovanimi aktivnostmi pri dejanski uresničitvi otrokovih pravic na obravnavanih področjih.

  _____________________________________________________

  Z vprašanji, kako zagotoviti otrokom prijazno pravosodje, se zelo intenzivno ukvarja Svet Evrope. Odbor ministrov Sveta Evrope je sprejel Smernice za otrokom prijazno pravosodje. Smernice so prevedene, do njih lahko dostopite tukaj.

  Temu vprašanju vse večjo pozornost posveča tudi Evropska unija. Pripravila je raziskavo Child-friendly justice, katere povzetek najdete tukaj.

  Prepričani smo, da sta oba dokumenta lahko tudi vnaprej v oporo pri razmišljanju o rešitvah vprašanj, ki smo jih izpostavili na posvetu Otrok v družinskem sporu.

  _______________________________________________________

  Video začetka posveta in nagovore prodekana Pravne fakultete dr. Grega Strabana, predsednika DS Mitje Brvarja in varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer si lahko ogledate na spletnih straneh Državnega sveta.

   

  Tam je tudi nekaj foto utrinkov posveta.

  V nadaljevanju so prispevki govorcev, vpeti s povezavami v program.

  P  R  O  G  R  A  M

  Otrok v družinskem sporu

  Rdeča dvorana, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
  Četrtek, 14. 5. 2015

  8.00 – 8.45    Registracija udeležencev

  9.00           Pozdravni govori:

                     Dr. Grega Strban, prodekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
                     Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
                     Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
                     Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije

  9.15            Predstava »Stiska mladega Filipa«, mladinska amaterska gledališka skupina

  9.45           1. sklop

  9.45            Ludvik Poljanec, pooblaščenec skupine očetov
  9.55            Boštjan Verstovšek, odvetnik
  10.05          Valerija Stušek, Odvetniška pisarna Stušek, d. o. o.:
                     Odvetniški vidik otrok v družinskih sporih (pdf)
                    

  10.30          Odmor

  11.00          2. sklop

  11.00          Mag. Darja Kuzmanič Korva, Skupnost centrov za socialno delo
                     CSD in Zaščita otrokovih koristi v družinskih sporih (pdf)
  11.10          Mag. Martina Jenkole, projekt Zagovornik – glas otroka:
                     Zagovornik kot glas otroka
  11.20          Mag. Meta Pristavec, Okrožno sodišče Kranj:
                     Večplastnost dodelitve mladoletnih otrok (pdf) 
  11.30          Irena Kosovel, družinska mediatorka:
                     Družinska mediacija in zaščita otrokovih pravic (pdf) 
  11.40          Bojana Moškrič, Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo:
                     Kjer se prepirata dva ... otrok trpi (Otrok v izvedenskem postopku) - povzetek (pdf)
                     PPT predstavitev (pdf)                   
  11.50          Lan Vošnjak, Varuh človekovih pravic:
                     Varstvo in vzgoja otrok - vpogled v vzorec odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani (pdf)

  12.30        Odmor za kosilo

  13.45        3. sklop

  13.45         Neža Miklič, Generalna policijska uprava:
                    Razveza kot rizični faktor za nasilje (pdf)
  13.55         Mirjam Kline, Okrožno državno tožilstvo:
                    Tožilski pogled na problematiko neplačevanja preživnin in odvzema mladoletne osebe (pdf)
  14:05         Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo:
                    Izkušnje Društva za nenasilno komunikacijo pri delu z otroki in njihovimi (pdf)                         
                    starši ob razvezah zaradi nasilja
  14.15         Dr. Andreja Poljanec, Študijsko-raziskovalni center za družino:
                    Ločitev je za otroka vedno čustveni napor (pdf)

  14.45        Razprava

  15.45        Sklepne ugotovitve, odzivi in predlogi

                    Irma Kirin, Okrožno sodišče v Ljubljani, vodja Oddelka za družinsko sodstvo
                    Mag. Ružica Boškić, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake  možnosti,
                    generalna direktorica Direktorata za družino
                    Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic: Zaključek posveta


  Dogodek javnega značaja je povezoval in vodil namestnik varuhinje Tone Dolčič.

 • Konferenca o participaciji otrok in mladostnikov

  Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije in ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov) pri ZPMS ter Dijaška organizacija Slovenije so ob 25. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah v sodelovanju z Državnim zborom

  pripravili konferenco

  PARTICIPACIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV,

  ki je potekala v četrtek, 13. novembra 2014, v veliki dvorani Državnega zbora. S konferenco smo želeli prek dialoga z udeleženci spodbuditi razpravo o sedanji ravni in nadaljnjem razvoju participacije otrok in mladostnikov v družbi, ki je bistvenega pomena za razvoj demokracije.

  Na konferenci so sodelovali predstavniki otroških parlamentov in Dijaške organizacije Slovenije iz vseh slovenskih regij, predstavniki organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije, nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic ter predstavniki državnih organov, poslanke in poslanci Državnega zbora ter predstavniki strokovne javnosti.

   

  Zaključki konference

 • Zagovornik - glas otroka

  Okrogla miza

  Pravna fakulteta v Ljubljani, 10. 12. 2012

   

  Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ob dnevu človekovih pravic 10. decembru na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravil okroglo mizo o projektu Zagovornik - glas otroka.

  Okrogla miza je bila nekakšen zaključek javne razprave o posebnem poročilu o projektu, ki jo je Varuh odprl ob t. i. dnevu otrokovih pravic 20. novembru, ko obeležujemo sprejetje Konvencije o otrokovih pravicah. Z javno razpravo je varuh posebno poročilo želel predstaviti širši javnosti in spodbuditi strokovne in politične razprave o njegovi nadaljnji usodi.

  Svoje izkušnje in razmišljanja so predstavili:

  • mag. Martina Jenkole, vodja projekta Zagovornik – glas otroka pri Varuhu,
  • dr. Zoran Pavlovič, namestnik vodje projekta,
  • Majda Struc, predstavnica koordinatorjev in zagovornikov,
  • Vlasta Nüssdorfer, predstavnica nevladnih organizacij, ki delujejo v projektu,
  • dr. Darja Zaviršek, predstavnica Fakultete za socialno delo, partnerske institucije v projektu,
  • dr. Mateja Končina – Peternel, predstavnica Vrhovnega sodišča RS,
  • Lila Ovsenjak, predstavnica Centra za socialno delo Murska Sobota.


  Okroglo mizo je vodil namestnik varuhinje Tone Dolčič.

  Posebno poročilo, dopolnjeno s stališči in pogledi zainteresirane javnosti, bo Varuh poslal v razpravo poslankam in poslancem Državnega zbora. Prepričan je, da se mora zakonodajalec seznaniti z dosedanjim delom na tem področju in sprejeti odločitev o načinu in obliki nadaljnjega delovanja projekta.

   

  VABILO K JAVNI RAZPRAVI O POSEBNEM POROČILU O ZAGOVORNIKU - ZAKLJUČENO!

   

  VEČ O PROJEKTU ZAGOOVRNIK - GLAS OTROKA IN DOKUMENTACIJA

   

   

  V zvezi s projektom Zagovornik - glas otroka predlagamo še ogled Konference o zagovorništvu otrok in mladostnikov.

  O projektu objavljamo informacije tudi na naši spletni strani o pravicah otrok.

 • Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem

  Ljubljana, 6. in 7. oktobra 2009

   

  Otroci in njihove pravice so bili v središču Mednarodne konference o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, ki smo jo v tednu otroka 6. in 7. oktobra 2009 skupaj organizirali Državni zbor, Varuh človekovih pravic in Ministrstvo za zunanje zadeve.

  Konferenca, ki je potekala v Državnem zboru v Ljubljani in katere častni pokrovitelj je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, sodi v okvir slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.

  Slovenija si v okviru svoje zunanje politike že vrsto let prizadeva za izboljšanje položaja najbolj ranljivih družbenih skupin, med katere spadajo tudi otroci in mladostniki. Nasilje nad otroki je ena najbolj grobih kršitev človekovih pravic, zato je bila tej temi na konferenci namenjena posebno pozornost.

  Namen konference, ki je potekala v letu, namenjenem učenju o človekovih pravicah in obeležitvi 20. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, je bil opozoriti na pomen zaščite otrokovih pravic in njihovega uresničevanja. Obenem je bila želja s primeri dobrih praks na tem področju okrepiti zavest politične, strokovne in splošne javnosti.

  Več o konferenci lahko preberete tukaj.

 • 1. dnevi zagovorništva 2009

  Brdo pri Kranju, 2. 12. 2009 

   

  Skupina za izvedbo pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic in SKUP - Skupnost privatnih zavodov sta 2. 12. 2009 organizirala konferenco 1. dnevi zagovorništva 2009 v Hotelu Kokra v Brdu pri Kranju.

  Organizatorji so se za pripravo konference odločili, saj je bilo mogoče zadnja leta zaznati razvoj na tem področju v obliki pilotnih projektov (zagovorništvo otrok), s sprejetjem zakonodaje (na področju duševnega zdravja ter preprečevanja nasilja v družini), na nekaterih področjih pa je bila zgolj jasno izražena potreba po razvoju (zagovorništvo starejših in invalidov).

  Na 1. dnevih zagovorništva 2009 se je zbralo 190 udeležencev, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko ciljnih skupin, ki potrebujejo pomoč zagovornikov. Konferenca je bila priložnost prepoznati tudi pomembne akterke in akterje na področju zagovorništva, ozavestiti strokovno in splošne javnosti o potrebah po zagovorništvu ter oblikovati vizijo razvoja in izvajanja zagovorniške dejavnosti.


 • Vzgoja in izobraževanje proti diskriminaciji

  Ljubljana, september 2006

   

  Varuh človekovih pravic RS je skupaj z avstrijskim partnerjem Inštitutom za človekove pravice Ludwiga Boltzmann leta 2006 izvedel obsežen projekt Soočimo se z diskriminacijo!.

  Septembra je bil kot eden izmed številnih seminarjev izveden seminar z naslovom Vzgoja in izobraževanje proti diskriminaciji. Njegov glavni namen je bil udeležence seznaniti z interaktivnimi metodami, ki omogočajo zavedanje in čutenje o tem, kaj je diskriminacija in kako učinkuje na vsakodnevno življenje posameznikov in skupin.

  Vsebina seminarja se je tako osredotočala na razumevanje diskriminacije, njenih oblik in mehanizmov. Podana je bila z interaktivnimi metodami, kot so tehnika nevihte možganov, miselni vzorci, delo v skupinah, metoda snežene kepe in podobno, kjer so ključno vlogo odigrali udeleženci sami. Takšno izobraževanje je udeležencem omogočilo spoznavanje metod (aktivnosti za osveščanje), ki se lahko uporabljajo za izvajanje podobnih izobraževanj o nediskriminaciji v različnih okoljih, se pravi tudi kot dodatek kurikularnih vsebin, ki se osredotočajo na diskriminacijo, socialno psihologijo predsodkov, različne oblike represije, kršenje človekovih pravic ipd.

  Udeleženci so ob koncu izrazili mnenje, da je nujno sprejeti preventivne ukrepe, izobraževati in ozaveščati širšo javnost o škodljivih posledicah diskriminacije, kar zahteva povezovanje med različnimi organizacijami in podporo množičnih medijev.

 • Konferenca o zagovorništvu otrok in mladostnikov

  Državni svet RS, Ljubljana, 20. 4. 2006 od 9. do 17. ure

   

  Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z iniciativno delovno skupino za zagovorništvo pripravil strokovni posvet Zagovorništvo otrok in mladostnikov, ki je bil v četrtek, 20. 4., od 9. do 17. ure v prostorih državnega sveta v Državnem zboru RS. 

  Ugotavljamo namreč, da se Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah v Sloveniji ne uresničuje tako, kot bi si želeli, to je v otrokovo največjo korist. V različnih zapletenih formaliziranih postopkih (npr. pred sodišči, na centrih za socialno delo, v ločitvenih postopkih...) se otrok sam ne znajde in pogosto nima možnosti izraziti svojega mnenja ali pa tega kljub možnostim ne zna. V civilnih postopkih pogosto interesi staršev prihajajo v navzkrižje z interesi otroka in ta konfliktnost interesov je za otroka sila travmatična. Otrokove koristi bi morali sicer s posebnimi znanji prepoznati že organi, ki vodijo postopek, in jih nato soočiti z interesi drugih udeležencev v postopku. Ti drugi udeleženci pa so praviloma glasnejši in imajo več moči kot otrok, zato se čedalje intenzivneje izkazuje potreba, da bi otroke v različnih postopkih zastopal zagovornik, ki bi bil glas otroka in bi ga okrepil tam, kjer je šibak.

  S posvetom smo želeli te želje in ideje osvetliti z vseh strani. Več o projektu.

 • Filmski natečaj (Ne)strpnost v drugačnosti - 2005 - 2006

  Varuh človekovih pravic RS je v okviru prizadevanj za strpno družbo oziroma prizadevanj za širjenje vedenja o človekovih pravicah ob dnevu človekovih pravic 10. decembru 2005 razpisal filmski natečaj za osnovnošolce in srednješolce z naslovom (Ne)strpnost v drugačnosti. Natečaj se je zaključil 22. septembra 2006, nanj pa se je odzvalo 16 avtorjev in poslalo 13 filmov.

  Mladi so ali pod okriljem šol ali v obliki posameznih oziroma skupinskih iniciativ zunaj šol so skozi izdelavo filmčkov razmišljali o človekovih pravicah, različnosti in drugačnosti in o (ne)strpnem sobivanju v naši družbi in s svojo aktivnostjo pripomogli k širjenju vedenja o človekovih pravicah. Filmčki vseh sodelujočih so namreč na ogled na Varuhovih spletnih straneh.

  Rezultati natečaja

 • Varna raba interneta - SAFE.SI

  Varuh se je v letu 2005 vključil v projekt varne rabe interneta - SAFE-SI, katerega glavni namen je zagotavljanje varne rabe interneta za otroke in mladostnike, zvišati stopnjo osveščenosti znotraj ciljnih skupin staršev in učiteljev ter omogočiti celostno obravnavo in iskanje načinov za zagotavljanje varnosti na internetu.

  Izzivanje nestrpnosti in pozivanje k sovražnosti na svetovnem spletu je problematično z vidika človekovih pravic in tako predstavlja tudi enega izmed problemov pri zagotavljanju varnosti znotraj kibernetskega prostora. Tako kot internet predstavlja nov prostor za politično participacijo, aktivno državljanstvo in za razvoj demokracije nasploh, na drugi strani ponuja prostor za širjenje tradicionalnih oblik socialne izključljivosti, nestrpnosti in diskriminacije.

  Zato se Varuh tudi aktivno vključuje v ta projekt in na to problematiko opozarja širšo javnost in oblast, predvsem z namenom dati jasen signal, da je širjenje sovražnega govora tudi znotraj kibernetskega prostora družbeno nesprejemljivo in da se je potrebno nanj odzivati.

   

  Več o dogodkih vokviru projekta si lahko preberete na tej povezavi.

  • Literarni natečaj na temo Moje - tvoje mnenje

   Natečaj se je začel 4. oktobra 2005 in končal 5. decembra 2005, ko smo imena zmagovalcev natečaja in njihova besedila objavili na spletni strani Varuha.

    

   Rezultati natečaja "Moje - tvoje mnenje"

    

   Projekt je Varuh človekovih praivc pripravil ob tednu otroka leta 2005. K sodelovanju je povabil vse otroke in mladostnike. Naslov literarnega natečaja je bil "Moje - tvoje mnenje";. Izhodišče za razmišljanje ali doživljajski spis pa je bil je 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah.

   12. člen Konvencije o otrokovih pravicah (OZN)

   1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.

   2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.

   Več o projektu si lahko preberete tukaj.

  • Konferenca ''Jokohamski pregled za Evropo in Srednjo Azijo - boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabljanju otrok"

   Ljubljana, 8. – 9. 7. 2005

    

   Varuh je sodeloval na konferenci, ki je bila zasnovana kot nadaljevanje Drugega svetovnega kongresa proti spolnemu izkoriščanju otrok v komercialne namene, ki je bil v Jokohami od 17. do 20. decembra 2001, in pripravljalnega srečanja za območje Evrope in Srednje Azije v Budimpešti, 20. in 21. novembra 2001.

   Poglavitna tema konference je bila izvajanje obvez, sprejetih v Jokohami in Budimpešti, na vladni ravni. Na konferenci so bila obravnavani nekateri najpomembnejši vidiki spolnega izkoriščanja otrok ter oblikovana priporočila Svetu Evrope in njegovim članicam za prihodnje ravnanje na področju spolnega izkoriščanja otrok.

   Posvet je pripravila Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom Evrope in Unicefom.

   Varuh je ob tej priložnosti izdal posebno številko biltena "Varuh - kako zavarovati svoje pravice", v katerem so zbrane prakse ombudsmanov za otrokove pravice večih evropskih držav.

  • Ustavimo nasilje nad otroki : ukrepajmo zdaj!

   Ljubljana, 5. - 7. 7. 2005

    

   Varuh človekovih pravic je v juliju 2005 sodeloval na posvetu o otrokovih pravicah Ustavimo nasilje nad otroki : ukrepajmo zdaj! - Regionalno posvetovanje za študijo ZN o nasilju nad otroki, Evropa in Srednja Azija. Konferenca je bila zasnovana kot regionalno posvetovanje o raziskavi Generalnega sekretarja ZN na področju nasilja nad otroki. Pred konferenco je potekal tudi Otroški forum na to temo.

   Ustavimo nasilje nad otroki - ukrepajmo zdaj! je eden od skupno devetih posvetov, ki so jih takrat po svetu pripravili Združeni narodi, nanašal pa se je na države regionalne skupine Unicef za Vzhodno Evropo in Srednjo Azijo.

   Vsebina tega in ostalih devetih posvetov je prispevala k oblikovanju študije ZN o nasilju nad otroki, ki je nastala tudi na podlagi odgovorov držav. Raziskava je bila skupaj s političnimi smernicami in priporočili jeseni 2006 predstavljena Generalni skupščini ZN.

   Varuh je ob tej priliki izdal posebno številko biltena "Varuh - kako zavarovati svoje pravice", v katerem so zbrane prakse ombudsmanov za otrokove pravice večih evropskih držav.

   Prispevek ENOC (Evropska mreža ombudsmanov za otroke) k Regionalnemu posvetovanju za študijo Združenih narodov o nasilju nad otroki za Evropo in Srednjo Azijo - USTAVIMO NASILJE NAD OTROKI: UKREPAJMO ZDAJ! (Ljubljana, 5. - 7. julij 2005)

  • Natečaj za kratek strip na temo diskriminacije

   (julij 2004)

    

   Varuh človekovih pravic RS je leta 2004 objavil razpis za kratek strip (največ v štirih slikah) na temo DISKRIMINACIJA.

   Najboljši trije stripi so objavljeni v 3. številki biltena »Varuh - kako zavarovati svoje pravice«, ki se ukvarja s temo diskiminacije.

   Rezultati natečaja

  © 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe