Otrokove pravice
   
 • KOMU SO NAMENJENE TE STRANI?


  • Te strani so namenjene vam - otrokom in mladostnikom - da bi se imeli na enem mestu priložnost se seznaniti z vašimi pravicami in s tem, kako jih lahko uresničujete, preprečite njihovo kršenje oziroma odpravite že storjene kršitve.
  • Vaše pravice lahko pregledate tako, da se pomikate po tej rubriki naprej ali nazaj.
  • Strani so v enem delu namenjene tudi vsem odraslim: vašim staršem, skrbnikom, učiteljem, vzgojiteljem, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem, socialnim delavcem in pedagogom ter drugim, da bi jih spomnile na njihove odgovornosti, ki jih imajo pri uresničevanje vaše največje koristi.

  Na teh staneh se lahko spoznavate s svojimi pravicami in se seznanite o tem, kaj je Varuh človekovih pravic RS in kako vam lahko pomaga. Če ugotovite, da se z vami ne dela prav in da se vam vaše pravice kršijo, vas vabimo, da se obrnete na nas.

  Samo s spoznavanjem in razumevanjem pravic, ki vam pripadajo, lahko odraščate v odgovorne osebe, ki bodo znale spoštovati tudi pravice drugih in se borile za uresničevanje pravic vseh!  

 • VSI OTROCI SMO POMEMBNI

  • Vsi otroci ste enakovredni. Nihče te nima pravice razlikovati glede na tvoj videz, barvo kože, spol, jezik, vero, narodnost ali prepričanje.
  • Če bi posameznikom priznali več pravic zgolj zaradi osebnih okoliščin, potem bi bila to diskriminacija, ki pa ni dovoljena.
  • Vendar pozor: obstaja tudi pozitivna diskriminacija, kar pomeni, da lahko določenim ljudem damo prednost prav zaradi njihove osebne okoliščine (npr. če je invalidnim osebam zaradi njihove gibalne oviranosti posebej zagotovljen parkirni prostor).
  • Določene pravice dobiš šele, ko si dovolj star (na primer volilno pravico pridobimo šele z 18 leti). Takšna zakonska ureditev ne pomeni diskriminacije, saj velja pravilo, da otroci lahko odločajo v skladu s svojo zrelostjo.  

   

   

 • IMAM PRAVICO DO DOBREGA ŽIVLJENJA

  • Starši oziroma odrasli, ki skrbijo zate, naj bi ti zagotovili takšne življenjske pogoje, da bi se lahko zdravo razvijal.
  • Da bi pa to starši lahko storili, mora svoj del obveznosti izpolniti tudi država. Ta mora staršem pomagati uveljaviti to tvojo pravico. Če je potrebno, mora država staršem oziroma tvojim skrbnikom pomagati z denarjem ali drugimi programi pomoči, da ti bodo lahko zagotovili vsaj hrano, obleko in dostojno bivanje.
  • Če sta tvoja starša ločena, je eden od njiju dolžan za tvoj razvoj plačevati določene vsote denarja. Država mora poskrbeti, da ta starš to tudi počne, oziroma mora zagotoviti, da ta sredstva (preživnino) dobiš. To ne pomeni, da sredstva izroči tebi osebno, pač pa poskrbi, da jih dobi starš ali oseba, ki zate skrbi.
 • VSI OTROCI IMAMO PRAVICO ŽIVETI BREZ STRAHU

  • Nihče te ne sme kakorkoli izkoriščati, zlorabljati ali zapostavljati.
  • Nihče te ne sme izkoriščati za opravljanje dela, ki je lahko nevarno, škoduje tvojemu zdravju in razvoju ali moti tvoje šolanje. To ne pomeni, da te starši ne smejo vključiti v domače obveznosti, na primer pomivanje posode, sesanje prahu in podobna dela.
  • Odrasli se te ne smejo dotikati na način, ki bi ti bil neprijeten in bi te zato bilo strah. Ne smejo te siliti v snemanje filmov, fotografiranje ali druženje z različnimi ljudmi na način, ki bi te strašil ali ti ne bi bil prijeten ali bi ti celo povzročal bolečine!
  • Države morajo zaščititi otroke pred takšnimi zlorabami, tudi pred zlorabami v proizvodnji, trgovini in uporabi mamil.
  • Države morajo otroke zavarovati tudi pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami.
 • IMAM PRAVICO, DA SEM SKUPAJ Z MAMICO IN OČKOM

  • Konvencija določa, da moraš za tvoj poln in skladen razvoj odraščati v družinskem okolju, v vzdušju sreče, ljubezni in razumevanja.
  • Zato te nihče ne sme proti tvoji volji ločiti od tvojih staršev.
  • Staršem se te lahko odvzame, če te zanemarjajo in zlorabljajo.
  • To se lahko zgodi tudi v primeru, če starši živijo ločeno in je treba odločiti, kje boš živel.
  • Imaš pravico, da se redno srečuješ s tistim od staršev, s katerim ne živiš skupaj, razen v primeru, če to zate ne bi bilo dobro.
  • Če se tvoji starši ločujejo, imaš pravico povedati o tem svoje mnenje, sodišča in drugi organi, pa ga morajo upoštevati skladno s tvojo starostjo in zrelostjo. 
  • Če se s starši ne strinjate ali te odrasli ne slišijo (tudi na sodišču ali drugje), ti lahko pomaga zagovornik.
 • VSAK OTROK IMA PRAVICO DO IMENA IN NACIONALNOSTI

  • Ko si se rodil, so morali starši tvoje ime vpisati v rojstno matično knjigo, zato velja, da imaš pravico do imena od rojstva.
  • Prav tako imaš od rojstva pravico pridobiti državljanstvo (to pomeni, da postaneš državljan neke države, v tem primeru Slovenije). Ime, državljanstvo in drugo, kar te opredeljuje, so tvoja identiteta.
  • Če je le mogoče, imaš tudi pravico spoznati svoje starše in da skrbita zate.
  • Države morajo uresničevanje teh tvojih pravic zagotoviti skladno z zakoni in mednarodnimi predpisi.
  • Država mora otroku pomagati, če je nezakonito ostal brez državljstva ali ne pozna svojih staršev ali če nima svojega imena.
 • IMAM PRAVICO IGRATI SE

  • Poleg šolskih obveznosti in obšolskih dejavnosti ti morajo odrasli zagotoviti prosti čas za igro in razvedrilo, primerno tvoji starosti.
  • Prav bi bilo, da v prostem času delaš, kar te veseli, lahko ti pa starši oziroma skrbniki določene dejavnosti omejijo ali prepovejo, če menijo, da niso primerne tvoji starosti ali so zate škodljive.
  • Aktivnosti, ki so del pouka, so zate obvezne, s tistimi, ki potekajo v tvojem prostem času, pa se moraš ti strinjati in ni prav, če te vanje kdo prisili.
  • Odrasli ti morajo zagotoviti tudi dovolj časa za počitek.
  • Lahko sodeluješ pri lutkovnih ali gledaliških predstavah, pišeš pesmi ali igraš inštrumente, slikaš, rišeš, ustvarjaš filme ali drugo.
  • Država je dolžna spodbujati in zagotavljati vsem otrokom enake možnosti za kulturno, umetniško in prostočasno dejavnost otrok.
 • IMAM PRAVICO UČITI SE

  • Država in odrasli ti morajo omogočiti osnovno šolanje, do katerega boš lahko dostopal in bo brezplačno.
  • Države ima dolžnost, da ustvari možnosti, da se lahko šolamo.
  • Šole imajo dolžnost, da znanje podajajo na kakovosten način in s pomočjo sodobnih učnih metod (v obliki delavnic, zunaj šole, ...) in sredstev (z računalniki, preko elektronskih tabel, ...)
  • Dolžnost tvojih staršev je, da te vpišejo v šolo in skrbijo, da redno obiskuješ pouk.
  • Tvoja dolžnost pa je, da redno hodiš v šolo, se učiš in izpolnjuješ šolske obveznosti. • NIHČE ME NIMA PRAVICE TEPSTI ALI ZAFRKAVATI

  • Nihče te NE SME
   • pretepati,
   • ustrahovati,
   • poškodovati,
   • zlorabljati,
   • zanemarjati
   • s tabo ravnati malomarno
   • trpinčiti 
   • izkoriščati (tudi spolno)
  • Pred vsemi temi oblikami slabega ravnanja te morajo ščititi starši, skrbniki ali učitelji v šoli.
  • Država mora poskrbeti za pogoje, da se proti tistim, ki tako delajo s tabo, ustrezno ukrepa (se jih prijavi in kaznuje). Vsi pa smo dolžni takšne oblike ravnanja s tabo prijaviti organom, ki tiste, ki tako s tabo delajo, kaznujejo.
 • IMAM PRAVICO POVEDATI, KAR MISLIM

  • Odrasli bi te morali Vprašati, kaj si misliš, če nameravate urediti tvojo sobo, če se odločate o tem, s čim se boš ukvarjal...
  • Pravico imaš, da poveš svoje mnenje tudi v postopkih pred sodišči.
  • Za pomoč pri izražanju svojih mnenj lahko zaprosiš zagovornika.
  • Svoje mnenje lahko izraziš tudi v šoli. Pri tem ne smeš nikogar žaliti ali se drugače nespoštljivo izražati.
  • Ni tvoja pravica, če s svojim izražanjem mnenja motiš pouk. Učitelj ti lahko odvzame besedo ali ti ne dovoli, da bi izrazil svoje mnenje, če presodi, da bi le motil pouk, saj imajo drugi učenci pravico do nemotenega izobraževanja.
  • Svoje mnenje lahko izražaš tudi z obleko ali nakitom, slikami, podobami in simboli. Če uporabljaš kakšne simbole, pazi, da s tem ne boš kršil  pravice drugih otrok do veroizpovedi ali prepričanja ali jih žalil. 


 • IMAMO PRAVICO IZVEDETI, KATERE SO NAŠE PRAVICE

  • V Konvenciji o otrokovih pravicah (KOP) piše, da morajo države otroke in odrasle seznaniti s pravicami otrok. 
  • Če pravic ne poznaš, jih ne moreš uveljavljati.
  • KOP je temeljni pravni dokument, ki določa pravice otrok, na tej podlagi pa vsaka država sprejema še celo vrsto zakonov in drugih predpisov, ki bilj natančno določajo vsebino posameznih pravic.
  • Pravni akti vsake države morajo biti javno objavljeni, da jih lahko vsakdo pregleda in se prepriča o njihovi vsebini. Objavo v debelih knjigah (pri nas se imenuje Uradni list Republike Slovenije) čedalje bolj nadomešča objava na spletnih straneh državnih organov, pa tudi nevladnih organizacij (društev, zvez, združenj itd.).
  • Če so vam suhoparne pravne določbe nerazumljive, vam jih Varuh lahko podrobneje razloži ali svetuje, kje najti ustrezne razlage.
 • IMAM PRAVICO DO ZASEBNOSTI

  • Nihče te nima pravice siliti, da te snema ali sprašuje, če ti tega ne želiš.
  • Včasih starši novinarjem dovolijo, da te snemajo ali povprašajo o kakšni zadevi. Kljub temu, da so starši novinarjem to dovolili, imaš ti pravico, da NE ODGOVARJAŠ na vprašanja, če se ti ne zdi prav ali se ne počutiš dobro, da bi to storil(-a).
  • Nihče nima pravice v poročilih prikazovati tvojega doma ali razkrivati podrobnosti iz tvojega življenja, ki bi razkrile tvojo identiteto.

  Odrasli so dolžni zaščititi tvojo zasebnost, prav tako morajo biti pri poročanju o otrocih previdni mediji. Nihče ne sme blatiti tvojega imena.
  Nihče ne sme brati pisem ali sporočil, namenjenih tebi, in brati tvojih dnevnikov brez tvojega dovoljenja.

  Tvoja dolžnost pa je, da si previden(-na) pri pogovorih na spletnih straneh, predvsem z ljudmi, ki jih ne poznaš. Prav tako pazi, da ne boš ti o drugih sporočal kaj, kar bi jih spravilo v zadrego ali blatilo njhovo ime.

   

 • KO ZBOLIŠ, IMAŠ PRAVICO DO ZDRAVSTVENE POMOČI IN NEGE

  • Države morajo zagotoviti takšne pogoje, da boš lahko v primeru bolezni ali poškodb zdravljen najboljše. Slovenija to zavezo spoštuje, zato si lahko zdravljen(-a) (pregled pri zdravniku in v laboratoriju, namestitev mavca, namestitev v bolnišnici, vključno s hrano itd.), v določeni starosti pa te pregledajo tudi preventivno (to pomeni, da te pogledajo za vsak primer) in te cepijo.
  • Da te zdravnik sploh lahko zdravi, morajo s tem soglašati tvoji starši.

  V vseh bolnišnicah v Sloveniji je za dolgotrajno bolne otroke, ki se ne morejo zdraviti doma, organiziran pouk, seveda na prilagojen način.
  Če moraš zaradi bolezni ali poškodbe mirovati doma, je tvoj izostanek v šoli opravičen, eden od tvojih staršev ali skrbnikov pa lahko ostane s teboj doma in te neguje.
  Če nisi zadovoljen s svojim zdravnikom, medicinsko sestro, laborantom (morda te je užalil, grobo prijel, nadrl in podobno), povej to najprej njemu, saj imaš tudi ti pravico do svojega dostojanstva. Če tega nisi storil, pa se pogovori s starši, ki lahko začnejo posebne postopke, ki jih določajo predpisi.

© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe